Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Sukladno Statutarnoj odluci o osnivanju mjesnih odbora ("Glasnik Karlovačke županije" 8/03) na području grada djeluje ukupno 11 mjesnih odbora koji su teritorijalno podijeljeni na slijedeći način:

 1. MJESNI ODBOR BLAGAJ s pripadajućim naseljima Blagaj i Pavlovac
 2. MJESNI ODBOR CVITOVIĆ s pripadajućim naseljima Cvitović, Donja Glina, Glinsko Vrelo i Marindolsko Brdo
 3. MJESNI ODBOR FURJAN s pripadajućim naseljima Donji Furjan, Gornji Furjan, Kosa, Sastavak i Zapoljak
 4. MJESNI ODBOR KREMEN s pripadajućim naseljima Donji Kremen, Gornji Kremen, Gornja Glina, Mali Vuković i Miljevac
 5. MJESNI ODBOR LAĐEVAC s pripadajućim naseljima Arapovac, Čamerovac, Donji Lađevac, Dubrave, Gornji Lađevac, dio Gornjeg Popovca (Krpani, Vukošići i Lesari do križanja Lađevačke ceste sa putem za Samardžije i Glavicu), Polje, Jame, Lađevačko Selište, Videkić Selo i Salopek Luke
 6. MJESNI ODBOR PRIMIŠLJE s pripadajućim naseljima Bukovac Perjasički, Donja Visočka, Donje Primišlje, Donji Poloj, Gornja Visočka, Gornje Primišlje, Klanac Perjasički, Kuzma Perjasička, mjesto Primišlje, Tržić Primišljanski
 7. MJESNI ODBOR NIKŠIĆ s pripadajućim naseljima Donji Cerovac, Donji Nikšić i Gornji Nikšić
 8. MJESNI ODBOR POPOVAC s pripadajućim naseljima Donji Popovac, dio Gornjeg Popovca (uključujući Šestane) i Lumbardenik
 9. MJESNI ODBOR SLUNJ s pripadajućim naseljima Novo Selo, Podmelnica, Rastoke, Slunj, Slunjčica i Zečev Varoš
 10. MJESNI ODBOR TABORIŠTE s pripadajućim naseljima Donje Taborište, Gornje Taborište i Gornji Cerovac
 11. MJESNI ODBOR VELJUN s pripadajućim naseljima Bandino Selo, Crno Vrelo, Cvijanović Brdo, Grobnik, Kosijer Selo, Kutanja, Lapovac, Rabinja, Snos, Sparednjak, Stojmerić, Šlivnjak, Točak, Veljun, Veljunska Glina, i Veljunski Ponorac.

Tijela mjesnog odbora:

- vijeće mjesnog odbora

- predsjednik vijeća mjesnog odbora

 

Vijeća mjesnih odbora imaju 5 članova, izuzev Vijeća Mjesnog odbor Slunj koje ima 7 članova. Funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

 

Vijeće mjesnog odbora:

- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

- donosi pravila mjesnog odbora - donosi poslovnik o svom radu u skladu s ovom Odlukom

- donosi financijski plan i godišnji obračun,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

- saziva mjesne zborove građana, - surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Slunja

- surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

- predlaže nadležnim tijelima grada prioritete i mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenje naselja,

- predlaže rješenja i daje svoje mišljenje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada, te drugih akata od utjecaja na život i rad na području mjesnog odbora

- obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.

 

Pod malim komunalnim akcijama razumijevaju se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekta komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, nerazvrstane ceste, nogostupi i javni objekti i sl.).

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja i zastupa mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora

- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća,

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i nadležna tijela gradske uprave.

 

MJESNI ODBOR BLAGAJ, Blagaj 14

 

 

NIKOLA MUJIĆ (HDZ) - predsjednik

 

ZDRAVKO ŠOŠTARIĆ (HDZ) - potpredsjednik

 

MILE VOLARIĆ  (HDZ)

 

JASMIN STEPIĆ (HDZ)

 

VLADIMIR MUJIĆ  (HDZ) 
MJESNI ODBOR CVITOVIĆ, Cvitović 100

 

 

OLIVER TURKALJ (HDZ) - predsjednik

 

ĐURĐA CINDRIĆ  (HDZ)

 

IVICA BOGOVIĆ  (HDZ)

 

VALENTINA PAULIĆ  (HDZ) - potpredsjednica

 

JOSIP BUNČIĆ  (HDZ)

 
 
MJESNI ODBOR FURJAN, Donji Furjan 41

 

 

MIRKO CINDRIĆ  (HDZ) - predsjednik

 

ANTE BOŽIĆ  (HDZ) - potpredsjednik

 

JANKO KRUNIĆ  (HDZ)

 

MILE MIŠKULIN  (HZD)

 

LJUBICA CINDRIĆ  (HDZ)

 
 
MJESNI ODBOR KREMEN, Donji Kremen 127

 

 

MARKO STEPIĆ  (HDZ) - predsjednik

 

MILE CINDRIĆ  (HDZ) - potpredsjednik

 

DRAGO STEPIĆ  (HDZ)

 

IVAN CINDRIĆ  (HDZ)

 

VJEKOSLAV ŽALAC  (SDP)

 
 
MJESNI ODBOR LAĐEVAC, Donji Lađevac 2B

 

 

ZVONKO MEDVED  (HDZ) - predsjednik

 

IVICA HRVOJEVIĆ  (HDZ)

 

JOSO BARIĆ  (HDZ) - potpredsjednik

 

ŽELJKO SAMARDŽIJA  (HDZ)

 

NIKOLA GAŠPAROVIĆ  (HDZ)

 
 
MJESNI ODBOR NIKŠIĆ, Donji Nikšić 1A
 1. DAMIR PLIVELIĆ - predsjednik
 2. IVAN KOS - potpredsjednik
 3. KARLO MIKŠIĆ
 4. PETAR GRDIĆ
 5. LUKA RENDULIĆ

 

 
 
MJESNI ODBOR POPOVAC, Lumbardenik 76C

 

 

SLAVKO MATEŠIĆ (HDZ) - potpredsjednik

 

JELENA POŽEGA (HDZ) - predsjednica

 

JURE FLANJAK (HDZ)

 

JOSIP MOĆAN (HDZ)

 

NIKOLA MATEŠIĆ (HDZ)

 
 
MJESNI ODBOR PRIMIŠLJE, Mjesto Primišlje 31A

 

 

ALEKSANDAR ČUBRA (SDP) - predsjednik

 

NIKOLA KUNIĆ (SDP)

 

PETAR ČUBRA (SDP)

 

SAŠA ANTONIĆ (SDP)

 

MILOŠ GLUMAC (SDP) - potpredsjednik

 
 
MJESNI ODBOR SLUNJ, Trg dr. Franje Tuđmana 11

 

 

ZDRAVKO CINDRIĆ  (HDZ)

 

ŠTEFICA SMINDEROVAC  (HDZ)

 

FRANJE BELKOVIĆ  (HDZ) - predsjednik

 

MARIJANA JAREB OŠTRINA  (HDZ)

 

SLAVO RENDULIĆ   (SDP)

 

IVANKA BOSANAC  (SDP) - potpredsjednica

 

GORAN GLAVURTIĆ  (DP)

 
 
MJESNI ODBOR TABORIŠTE, Donje Taborište 149A

 

 

IVOSLAV RENDULIĆ (HDZ) - predsjednik

 

ANTONIO PAULIĆ (HDZ) - potpredsjednik

 

MIODRAG PAULIĆ (HDZ)

 

MARIO RENDULIĆ (SDP)

 

IVAN MAGDIĆ (SDP)

 
 
MJESNI ODBOR VELJUN, Veljun 58